Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Vrijdag 24 mei 2024

Bossenstrategie: zaadoogst en productie drie jaar vooruitplannen

De samenwerkende partijen in de bosplantsoenketen zullen de zaadoogst en opkweek telkens drie jaar vooruitplannen: in aantallen, soorten en herkomsten. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in Wernhout, gaf Harrie Hekhuis namens Staatsbosbeheer een stand van zaken over de Bossenstrategie.

Uit het adviesrapport ‘Planten voor de toekomst’ dat eind 2021 verscheen, bleek dat er tot 2030 naar schatting 161 miljoen bomen en struiken extra nodig zijn voor aanplant in Nederland: acht keer zoveel dan de huidige binnenlandse vraag.

‘Realisatie komt langzaam op gang’
De rijksoverheid en de provincies hebben nu een totale ambitie om 130-180 miljoen stuks te gebruiken. Inschatting is dat nu circa 7% is gerealiseerd. De komende drie jaar zal 5% erbij komen. „De realisatie van de ambitie komt langzaam op gang”, zei Hekhuis. „Dat is behoorlijk afhankelijk van het NPLG, Nationaal Programma Landelijk Gebied en het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet. Diverse plannen van provinciaal bestuur zijn nog niet concreet.”
Staatsbosbeheer brengt de gewenste en noodzakelijke arealen zo goed mogelijk in beeld. Het zijn inschattingen en die worden weer omgerekend naar aantallen zaden en planten, soorten en herkomsten uit de Rassenlijst Bomen. „Op 11 juni hebben wij definitieve cijfers van de plantsoenvraag.”

Belangrijkste boomsoorten
Hekhuis presenteerde in Wernhout een lijst met de belangrijkste boomsoorten die nodig zijn voor de Bossenstrategie. Het betreft loofhout en de grootste behoefte zal aan Quercus robus zijn, gevolgd door Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Tilia cordata en Tilia platyphyllos, Prunus avium, Betula pendula, Carpinus betulus. Pas hierna volgt Fagus sylvatica. „We maken ons zorgen om de beuk in Nederland”, legde Hekhuis uit. „Dat heeft te maken met gevolgen van klimaatverandering, met name droogte.”

‘Alle ambities waarmaken’
De realisatie van de Bossenstrategie betekent niet alleen dat er veel bosplantsoen nodig is voor nieuw bos, maar ook voor het revitaliseren van bestaande bossen. „Het is al een uitdaging om de 350.000 hectaren die we al in Nederland hebben, om die in de benen te houden”, aldus Hekhuis, wederom verwijzend naar gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast zijn er meer landschappelijke elementen nodig. En 1% meer bomen in stedelijk gebied erbij. „We gaan ervan uit dat alle ambities worden waargemaakt.”

Arno Engels
LTO Bomen

Download het adviesrapport ‘Planten voor de toekomst’:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D45446&did=2021D45446

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae